Algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering ook wel jaarvergadering of ledenvergadering genoemd is het hoogste orgaan binnen de VvE. Jaarlijks vindt deze vergadering plaats voor 1 juli van een boekjaar. De voorbereiding vindt plaats door het VvE bestuur en zij bepaald de datum van de te houden vergadering. Alle eigenaars dienen zich te houden aan de besluiten genomen in de ALV. Het is wettelijk verplicht om minimaal éénmaal per jaar, na afloop van het boekjaar een ALV te houden.

Formaliteiten ALV

De leden ontvangen vooraf een uitnodiging voor de vergadering conform de regels zoals omschreven in de akte van splitsing en het van toepassing verklaarde modelsplitsingsreglement. In deze laatste is de verplichte oproeptermijn beschreven. Bij de uitnodiging die vergaderdatum, vergadertijdstip en vergaderlocatie bevat is de vergaderagenda bijgesloten met de onderwerpen die ter besluitvorming zullen worden behandeld.